AktualnościW zakładce powyżej „odpady komunalne” znajdują się informacje zawierające szczegóły tras wywozowych: AM


!!!UWAGA… UWAGA… UWAGA… UWAGA… UWAGA!!!

JEŚLI SZUKASZ FIRMY UCZCIWEJ, KTÓRA BĘDZIE ZARZĄDZAĆ TWOJĄ NIERUCHOMOŚCIĄ RZETELNIE, NA WYSOKIM POZIOMIE I CAŁOŚCIOWO, OD UREGULOWANIA STANU PRAWNEGO DO WŁAŚCIWEGO FUNKCJONOWANIA WSPÓLNOTY.

JESTEŚMY DLA CIEBIE

KAŻDA NIERUCHOMOŚĆ JEST ROZPATRYWANA INDYWIDUALNIE.

NASZE DOŚWIADCZENIE POZWALA NAM NA REALIZACJĘ POTRZEB NASZYCH KLIENTÓW.

JESTEŚMY FIRMĄ KTÓRA DZIAŁA NA RYNKU OD BLISKO 10 LAT.

MY NIE OBIECUJEMY, MY PRACUJEMY DLA WAS

SPRAWDŹ NAS


OSZCZĘDZAMY ENERGIĘ – AKCJA INFORMACYJNA!

Pięć złotych zasad oszczędzania energii cieplnej i elektrycznej
okladki1i2_normal ulotka_s2_normal ulotka_s3_normal

OGŁOSZENIE

Na podstawie art. 24 ust. 8 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 roku Spółka Wodociągi i Kanalizacja w Szydłowcu informuje , że od dnia 01.01.2016 r. zmienia się stawka za zimną wodę i odprowadzenie ścieków, zmiana stawki z 7,24 zł/m3 na 7,50 zł/m3 (tj. o 0,26 zł/m3).

Podwyżka zimnej wody, powoduje jednocześnie podwyżkę stawki za centralnie ciepłą wodę o 0,26 zł/m3

 Ogłoszenie  Wysokość cen za dostarczaną wodę i odprowadzane ścieki….  Wysokość stawek abonamentowych na odbiorcę

PODSTAWOWE INFORMACJE DOTYCZĄCE UTWORZENIA WSPÓLNOTY MIESZKANIOWEJ

W MIEJSCE SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ

Nowelizacja ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych z 14 czerwca 2007 r. o zmianie ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. nr 125, poz.873) zwana w dalszej części „ustawą o spółdzielniach mieszkaniowych”,, przewiduje dla posiadaczy spółdzielczych własnościowych praw do lokali, dwa sposoby utworzenia wspólnoty mieszkaniowej w miejsce dotychczasowej spółdzielni mieszkaniowej.

  1. Pierwszym ze sposobów jest wykupienie od spółdzielni przez wszystkich posiadaczy spółdzielczych własnościowych praw do lokali i ustanowienie w ich miejsce odrębnej własności lokali w danej nieruchomości. Informuje o tym art. 26 ust. 1ustawy

o spółdzielniach mieszkaniowych, który brzmi następująco:

Art.26.1.Jeżeli w określonym budynku lub budynkach położonych w obrębie danej nieruchomości została wyodrębniona własność wszystkich lokali, po wyodrębnieniu własności ostatniego lokalu stosuje się przepisy ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali, niezależnie od pozostawania przez właścicieli członkami spółdzielni. Zgodnie z powołanym przepisem, w opisanej sytuacji automatycznie powstaje Wspólnota mieszkaniowa w miejsce działającej spółdzielni, jeżeli w określonym budynku  lub budynkach  położonych w obrębie danej nieruchomości i zostanie wyodrębniona własność wszystkich lokali(mieszkalnych, użytkowych  lub garaży).W budynku, w którym zostanie wyodrębniona własność wszystkich lokali, niezależnie od tego czy właściciele są członkami spółdzielni czy nie powstaje wspólnota mieszkaniowa, a do praw  i obowiązków właścicieli oraz zasad zarządzania nieruchomością wspólną stosuje się wprost przepisy dotyczące wspólnot mieszkaniowych(tj. przepisy ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali).

W nowej sytuacji prawnej dotychczasowa spółdzielnia może pozostać zarządcą budynku (budynków) jeśli taka będzie wola właścicieli lokali, którzy mogą jednak zdecydować inaczej i podjąć w każdej chwili uchwałę o zmianie zarządcy. Nowym zarządcą może być np. powołany własny zarząd albo wyspecjalizowany zarządca nieruchomości(tj. osoba prawna lub fizyczna).

Jak przekształcić spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu(mieszkalnego, użytkowego lub garażu) na prawo własności:

  1. Każdy (członek lub osoba nie będąca członkiem spółdzielni) musi złożyć pisemny wniosek do zarządu spółdzielni, o przekształcenie posiadanego spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu na odrębną własność.
  2. Osoba pragnąca nabyć własność lokalu, do którego przysługuje jej spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu musi pokryć w pełni wkład budowlany (jeśli tego jeszcze nie uczyniła) i spłacić zaległe opłaty związane z eksploatacją posiadanego lokalu.
  3. Posiadacz spółdzielczego własnościowego prawo do lokalu jest zobowiązany podpisać u notariusza umowę o przeniesienie odrębnej własności i zapłacić stosowne wynagrodzenie oraz pokryć koszty sądowe związane z założeniem księgi wieczystej dla odrębnej własności lokalu(tj. nieruchomości lokalowej).
  1. Drugim sposobem zmiany formy zarządzania nieruchomością jest podjęcie uchwały przez większość właścicieli, w oparciu o przepisy art. 30ust. 1a, 31 i 32 ustawy o własności lokali, że w zakresie ich praw i obowiązków, a także w zakresie zarządu nieruchomością wspólną będą miały zastosowanie przepisy ustawy o własności lokali. Ten przypadek z kolei reguluje art. 241ust. 1.ustawy o spółdzielniach  mieszkaniowych, który brzmi następująco:

Art.241.1.Większość właścicieli lokali w budynku lub budynkach położonych w obrębie danej nieruchomości, obliczana według wielkości udziałów w nieruchomości wspólnej, może podjąć uchwałę, że w zakresie ich praw  i obowiązków oraz zarządu nieruchomością wspólną będą miały zastosowanie przepisy ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali. Do podjęcia uchwały stosuje się odpowiednio przepisy art. 30 ust. 1a, art. 31 i 32 ustawy o własności lokali. Większość właścicieli lokali, jak informuje przywołany przepis, oblicza się w tym przypadku  nie według liczby lokali, ale według udziałów w nieruchomości wspólnej (tj. w gruncie oraz w tych częściach budynku i urządzeniach, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali).Innymi słowy, właściciele wyodrębnionych lokali muszą skupiać w swoich rękach większą część majątku dotychczasowej spółdzielni. Do opisanej sytuacji może dojść wówczas, jeśli nie wszystkie lokale w danym budynku (budynkach) zostały wyodrębnione, tj. przekształcone w odrębną własność, a właściciele wyodrębnionych lokali posiadają razem ponad 50 proc. w nieruchomości wspólnej. Co więcej właściciele mogą pozbawić dotychczasową spółdzielnię prawa zarządzania ich nieruchomością nawet wtedy, gdy część właścicieli albo część lokatorów to członkowie spółdzielni. W podjętej uchwale właściciele lokali mogą zdecydować o zmianie sposobu zarządzania nieruchomością wspólną przez powołanie własnego zarządu lub powierzyć zarząd wyspecjalizowanemu zarządcy nieruchomości, komuś innemu niż dotychczasowa spółdzielnia(osobie prawnej lub fizycznej). Wymaga to jednak spełnienia dwóch warunków:

  1. uchwała dotycząca sposobu zarządzania nieruchomością wspólną musi być podpisana przez wszystkich właścicieli wyodrębnionych lokali,
  2. umowa o zarządzanie nieruchomością wspólną musi być zawarta w formie aktu notarialnego.

Po spełnieniu w/w warunków w ramach nieruchomości powstaje wspólnota mieszkaniowa, której członkami są: właściciele wyodrębnionych lokali oraz dotychczasowa spółdzielnia –właściciel lokali niewyodrębnionych (z udziałem, który odpowiada sumie powierzchni lokali niewyodrębnionych) oczywiście do czasu dopóki zrzesza co najmniej 10 członków. W nowej sytuacji dotychczasowa spółdzielnia nie sprawuje już zarządu nieruchomością, a jej prawa

 i obowiązki są takie same, jak pozostałych właścicieli wyodrębnionych lokali. Nie ulegają także zmianie prawa i obowiązki członków spółdzielni, którym przysługują spółdzielcze własnościowe prawa do lokalu stanowiących własność spółdzielni. Zmianie ulegają jedynie obowiązki spółdzielni i właścicieli lokali związane z zarządzaniem nieruchomością. I tak użytkownicy spółdzielczych własnościowych praw do lokali nie będą odtąd uczestniczyli

w podejmowaniu decyzji dotyczących nieruchomości wspólnej, które podejmują tylko właściciele lokali. Na takie decyzje będą mogli wpływać tylko za pośrednictwem spółdzielni, której wpływ na te decyzje będzie proporcjonalny do udziału własności spółdzielni we własności nieruchomości wspólnej.

Zarządca taki będzie musiał najpierw zarejestrować wspólnotę w Wojewódzkim Urzędzie Statystycznym, a następnie wystąpić do Urzędu Skarbowego o nadanie NIP oraz założyć

w banku konto dla wspólnoty. Nowy zarządca (podobnie jak w spółdzielni) będzie musiał zwoływać zebrania właścicieli lokali w terminach ustawowych, zaś właściciele (w tym spółdzielnia) będą uprawnieni do udziału w oraz do indywidualnej kontroli zarządu.

Tym sposobem właściciele lokali, jeżeli nie mieli zaufania do Spółdzielni, z pewnością zyskują większą kontrolę nad tym, jak są wydawane ich pieniądze i na to co dzieje się na ich nieruchomości.


Pomożemy w załatwieniu wszelkich formalności i szerszych informacji udzielimy osobiście.

Zapraszamy serdecznie do współpracy